بیانات کوتاه امام خامنه ای در قالب پیامک

*******************************************

payamake  92

ممکن است در ایام انتخابات روزی چند صد میلیون پیامک رد و بدل شود ، مراقب باشید تحت تاثیر این چیزها قرار نگیرید .

*******************************************

پاتوق عمارها فدائیان امام خامنه ای   http://anaammar.ir

به اذن الهی و به فضل پروردگار در خرداد 92 انتخابات خوب و پر شوری برگزار خواهد شد

*

انتخابات مظهر حماسه سیاسی است

*

انتخابات پر شورسرمایه ملی است

*

انتخابات پر شور کانون وحدت ملی

*

انتخابات پر شورعرصه شکست دشمنان

*

انتخابات پر شورعمل به وصیت جاودان امام کبیر

*

انتخابات پر شورپشتوانه سیاست خارجی کشور

*

انتخابات پر شور ابروی نظام و انقلاب اسلامی

*

انتخابات پر شور نشانه رحمت الهی

*

انتخابات پر شور  مایه نصرت الهی

*

انتخابات پر شور حرکت عظیم مردمی

*

انتخاب اصلح تکلیف الهی است

*

انتخابات سنگر کشور است

*

انتخابات نماد وحدت شیعه و سنی

*

انتخابات نماد مردم سلاری دینی و ازادی اسلامی

*

انتخابات از واجبات انقلاب اسلامی

*

شرکت در انتخابات امری واجب و وظیفه ای اسلامی سیاسی است

*

انتخابات مظهر تجلی مصلحت کشور

*

سلامت انتخابات سلامت نظام را در پی دارد

*

حضور حد اکثری مایه یاس دشمنان است

*

آنچه که دشمن را به شدت زخم خورده خواهد کرد انتخابات است

*

انتخابات در کشور ما باید مسابقه ای برای خدمت باشد، نه مسابقه ای برای کسب قدرت

*

انتخابات باید… هم پرشور و زنده و با نشاط باشد، هم آرام و متین باشد… اما تشنّج نباشد؛… این فضای مطلوب انتخابات است

*

رو گرداندن از انتخابات، مناسب كسانی است كه با نظام اسلامی مخالفند

*

ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּּּּּ ּ ּ ּ ּ \____________________
ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּ ּ ּ ּ ּ ּ \¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ֹֹ      \
ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ۞۞,ּּּ ּ ּ ּ\  یا امام خامنه ای              ִ \
ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּּ۞۞ـּ ּ ּ ּ\__________________̲̲/_̲
ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ\¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
ּ ּ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ\
ּ ـ۞۞ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ּ ـ۞۞ּ ּ \ּ ּ ּ ۞۞
ּ ۞۞ـּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ـ۞۞ּּ ּ \ּ ּ ּ ּ۞۞
ּ ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
ּ ּ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
ֹֹֹֹ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯\¯¯¯¯¯¯¯¯
ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ۞ִִ ִ ִ ִ ۞ִ۞