دیشب هوای فاطمیه به سرم زد

نمی‌دانم چه سرّی دارد!

شنیده بودم که گاهی حرف ها

وزن ندارند

ریتم ندارند

 آهنگ ندارد

اما خوب گوش کنیم…

درد دارند…

چه دردی کشید علی وقتی …

درد را احساس کنی و فریاد نزنی !

چه دردی دارد فریادی که در گلو کشته می شود…

پدر،مادر ، خانه، در …

بی حرمتی بر مادر…

یاد پهلو درد

آه  درد

من و کوچه و مادر

شنیدی؟!!

آخ سیلی

صورت نیلی

وای باز هم

درد … درد … درد…

……………………………………………………………………………….

درد نوشت: نه اینکه دردی نیست گلویی نمانده برای فریاد!!

پی نوشت:فقط غروب جمعه نیست که دلگیر است دلت که گیر کسی باشد همیشه میگیرد. یازهرا